DatumDnes je pondelok 17.12.2018datum
  O nás  
  Ako nakupovať  
  Obchodné podmienky  
  Ochrana dát  
  Reklamačný poriadok  
  Časté otázky  
  Kontakt  
  Alpha křesla CZ
  << Späť | Do obľúbených | Úvodná strana  

Naša pomuka
NAŠA PONUKA
NovinkyNovinky
AkcieTovar v akcii
ZľavyZľavy
Náš tipNáš TIP
Relaxačné masážné kresla

Relaxačné masážné kresla

Masážné kresla pre kancelárii

Masážné kresla pre kancelárii

Masážné kresla PROFIMEDICA

Masážné kresla PROFIMEDICA

Masážné kresla INTERACTIVE

Masážné kresla INTERACTIVE

Masážné kresla PANASONIC

Masážné kresla PANASONIC

Masážné kresla SANYO

Masážné kresla SANYO

Masážné  kresla INADA Family

Masážné kresla INADA Family

Masazne kresla HEALER

Masazne kresla HEALER

Bazar- předváděcí křesla

Bazar- předváděcí křesla

Pro masáže nohou

Pro masáže nohou

VYHĽADÁVANIEVYHĽADÁVANIE
 
ČlánkyPrečítajte si
Svetelná terapiaSvetelná terapia
Účinný pomocník pre cvičenie domov aj do studiíÚčinný pomocník pre cvičenie domov aj do studií

 Reklamační řád 

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu www.luxusne-masazne-kresla.sk

TOVAR SI MÔŽETE OBJEDNAŤ TIEŽ  telefonicky, faxom, emailom.

Informácia pre obchodníkov a predajcov

K našim zákazníkom patria veľké obchodné reťazce i drobní predajcovia a obchodníci. Ako priamy dovozca ponúkame tovar i za veľkoobchodné ceny, závislé od odobratého množstva. O výške zliav sa informujte telefonicky.


A. Úvodné ustanovenia
B. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
C. Reklamácie
D. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
E. Všeobecné obchodné podmienky
F. Práva a povinnosti predávajúceho
G. Práva a povinnosti kupujúceho
H. Záverečné ustanovenia

A. Úvodné ustanovenia

Internetový obchod luxusne-masazne-kresla.sk sa riadi Obchodnými podmienkami, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti prevádzkovateľa (predávajúceho) a zákazníka (kupujúceho). Právne vzťahy založené uzatvorením zmluvy o kúpe veci ponúkané v našom internetovom obchode sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o uzatváraní zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku - elektronickej pošty.

B. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Zmluva o kúpe veci ponúkanej našim internetovým obchodom je uzatvorená v okamihu obdržania Vašej objednávky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2. Po obdržaní riadne vyplnenej objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronickej pošty potvrdí, že Vaša objednávka bola prijatá.

3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar je dodaný dobierkou prostredníctvom držiteľa poštovnej licencie Slovenská pošta, resp. prepravnou spoločnosťou či priamo dodava'telom.

4. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho v okamihu jeho prevzatia za podmienky zaplatenia kúpnej ceny.

5. Podaním záväznej objednávky kupujúci súhlasí s archivovaním jeho osobných dát a údajov o jeho nákupoch.

C. Reklamácie

Kvalita tovaru dodávaného predávajúcim je daná príslušnými normami. Reklamácia je oznámenie kupujúceho o chybách tovaru, ktoré bolo oznámené predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci chyby zistil.

1. Chyby tovaru

Tovar má chybu vtedy, ak je predaný kupujúcemu v rozpore s kúpnou zmluvou.

2. Povinnosti kupujúceho - lehoty na uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný podať predávajúcemu oznámenie o chybách hneď potom, ako chyby zistil. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov. Pokiaľ v dôsledku reklamácie došlo k výmene chybného tovaru za tovar bez chyby, platí pre nový tovar záručná doba od dňa prevzatia tohto tovaru. Ak bola nahlásená chyba odstránená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu opravy.

3. Práva kupujúceho - nároky z chýb tovaru

Kupujúci má právo:

3.1. pokiaľ je zistená chyba opraviteľná
- na bezplatnú opravu tovaru do 30 dní, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

3.2. pokiaľ je zistená chyba neopraviteľná
- na dodaní náhradného tovaru
- na odstúpenie od zmluvy
- na poskytnutí primeranej zľavy z kúpnej ceny

Výmena alebo vrátenie reklamovaného tovaru sú možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom obale.

4. Spôsoby uplatnenia reklamácie

1. osobne u predajcu

2. zaslaním reklamovaného tovaru na adresu: Aforjet-masážní křesla s.r.o.,Na Návsi 698,330 27, Vejprnice

zásielka musí obsahovať:
- reklamovaný tovar
- kópiu daňového dokladu
- popis chyby na prístroji
- kontaktnú adresu a telefónne spojenie

6. Odmietnutie prevzatia tovaru

V prípade, že dodávka vykazuje zjavné chyby prepravného obalu (pretrhnutie, rozbitie a pod.) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie.

5. Vybavenie reklamácie

Kupujúci zašle chybný výrobok na adresu predávajúceho a ten do 30 dní od prevzatia reklamácie:
1. zašle kupujúcemu nový tovar
2. vráti kupujúcemu peniaze
3. zaistí opravu tovaru a zašle ho kupujúcemu
4. reklamáciu neuzná a zašle tovar späť kupujúcemu
5. Za bezdvôvodné neprevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín ( nie však dlhší ako 30 dni od podania reklamácie), maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov účtujeme skladné vo výške 10 €/deň a naklady spojené so spätnou prepravou. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej sumy sú pokryté naše náklady za skladné a prepravné.

Doba 30 dní pre vybavenie reklamácie sa počíta od dňa odoslania reklamovaného tovaru odosielateľom.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
- opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním
- u vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná
- poškodenie výrobku pádom alebo nesprávnym používaním výrobku v rozpore s návodom
- poškodenie výrobku prírodnými živlami

Vo vyššie uvedených prípadoch bude oprava vykonaná so súhlasom kupujúceho.

Riešenie reklamácie

Odstrániteľná chyba
- chyba musí byť bezplatne, včas (do 30 dní) a riadne odstránená
- v prípade žiadosti kupujúceho môže byť výrobok vymenený za iný, iba v prípade zjavného neopotrebenia výrobku bežným používaním
- ak nie je výmena výrobku možná (nie je na sklade, nie sú náhradné diely alebo z iného dôvodu), má zákazník právo na vrátenie peňazí

Odstrániteľná chyba opakovaná po oprave alebo v prípade väčšieho počtu odstrániteľných chýb (2 a viac)
- výmena výrobku za nový - bezchybný
- vrátenie kúpnej ceny

Neodstrániteľná chyba
- vrátenie kúpnej ceny, ak nechce zákazník vrátiť peniaze, bude chybný výrobok vymenený za bezchybný
- výmena chybného tovaru za bezchybný

Reklamácia musí byť vyriadená do 30 dní od obdržania reklamovaného výrobku na servisnom oddelení. Pri nedodržaní lehoty predávajúci vráti kupujúcemu peniaze.

D. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v platnom znení (to neplatí, ak bol tovar upravený podľa priania kupujúceho), ak je v originálnom a bezchybnom obale bez známok používania alebo opotrebovania spoločne so sprievodným listom, v ktorom vyjadrí svoju vôľu od zmluvy odstúpiť a kontaktné údaje obsahujúce meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska či inú dostupnú kontaktnú adresu a telefónne spojenie. Pri zaslaní tovaru je určujúci dátum odoslania.

Podmienky pre oprávnenú požiadavku vrátenia tovaru a následné vrátenie kúpnej ceny:
- výrobok musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
- výrobok nesmie byť použitý
- výrobok musí byť nepoškodený
- výrobok musí byť kompletný (vrátenie príslušenstva, návodu na použitie, záručného listu)
- zaslanie spoločne s originálnym dokladom o kúpe (nezabudnite si pre sebe urobiť kópiu)
- vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt)
- písomná žiadosť s prejavom vôle o odstúpení od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Pokiaľ nebude vrátený tovar spĺňať všetky tieto požiadavky, nie je možné vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu nárokovať.

Upozornenie: V prípade, že predávajúci uzná nárok na vrátenie tovaru, vráti kupujúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade. Nemožno si nárokovať úhrady nákladov spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu). Po obdržaní vráteného tovaru vystaví predávajúci dobropis, ktorý zašle na adresu kupujúceho. Kupujúci dobropis potvrdí svojim podpisom a vyplní číslo bankového spojenia pre prevod kúpnej ceny. Potvrdené dokumenty odošle späť na adresu Aforjet-masážní křesla, Na Návsi 698, 330 27, Vejprnice. V okamihu, kedy predávajúci tieto dokumenty obdrží, vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku bankovým prevodom. Na tento úkon si spoločnosť Aforjet-masážní křesla s.r.o. vyhradzuje lehotu 30 dní.

2. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť z titulu zodpovednosti predávajúceho za chyby predanej veci podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť za predpokladu, že si kupujúci dodaný tovar neprevezme alebo odmietne prevziať.

4. Odstúpiť od zmluvy možno i po vzájomnej dohode.

5. Kupujúci musí pre platné odstúpenie od zmluvy učiniť jednostranný prejav vôle určený prevádzkovateľovi internetového obchodu. Taký prejav vôle musí mať písomnú formu.

Ak bola zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že predávajúci nepredal spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný predať písomne alebo iným obdobným spôsobom, činí táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne predané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby bežať lehota štrnásťdenná.

Náhrada nákladov v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy

V súlade s ustanovením § 53 odst. 10 Občianskeho zákonníka, ktorý uvádza, že dodávateľ má pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, môže byť v takomto prípade zákazníkovi od vrátenej ceny výrobku odčítaná (započítaná) finančná čiastka vynaložených nákladov podľa nasledujúceho orientačného sadzobníku: Otestovanie funkčnosti tovaru: 10,00 €/hod (podľa skutočného času potrebného na testovanie daného výrobku). Vyčistenie tovaru: 3,30 €/hod (podľa skutočného času potrebného na vykonanie úkonu).

Nákup náhradného obalu: 1,00 - 17,00 € podľa skutočnej fakturácie obalu od dodávateľa, výrobcu (iba v prípade, že pôvodný obal bude vrátený veľmi poškodený alebo nebude vrátený s výrobkom vôbec).

Podmienky pre vrátenie peňazí

1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale, tak aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.

2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.

3. Vrátime vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. V zvláštnych prípadoch môže byť cena vráteného tovaru znížená o náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy (viď. nasledujúci odstavec).

4. Tovar musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou, zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté.

E. Všeobecné obchodné podmienky

1. Spôsob platieb

1.1. na dobierku (doručením Slovenskou poštou, spedicii Top Trans, dodavetelem až do domu)

1.2. v hotovosti (osobným odberom)

2. Dodanie tovaru

2.1 Poštovné alebo prepravné poplatky pri objednávke do 50,00 € hradí kupujúci. Doba predpokladanej expedície od prijatia objednávky na Vami určenú dodaciu adresu je na území Slovenskej republiky 5 pracovných dní.

2.2  Pri zásielkach s hmotnosťou nad 50 kg  zasielaných spoločnosťou TopTrans účtujeme poplatok + 20,- €, není-li uvedeno jinak.

2.3 K zasielkám v rámci krajín EU je účtovaný polatok za dopravu 10,- € a platba je možná len na predfaktúru. Po úhrade bude tovar odoslaný zakaznikovi.

3. Reklamácie

3.1. V prípade, že pri dodaní tovaru došlo pri doprave k poškodeniu obalu, vykonajte za prítomnosti pracovníka poštovnej služby kontrolu dodaného tovaru. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru dopravou, tento tovar odmietnite a informujte nás o tejto skutočnosti obratom.

3.2. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim bezodkladne skontrolovať. Preveriť, či tovar súhlasí s objednávkou a o prípadných chybách ihneď informovať predávajúceho e-mailom na adresu: info@masaznikresla.cz do 3 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci podá najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie kupujúcemu informácie o ďalšom postupe pri vybavení reklamácie.

F. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na adresu kupujúceho.

2. Zaistiť ochranu osobných dát zákazníkov.

3. Vymazať registrovaného zákazníka z databáze na základe jeho písomnej žiadosti.

4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok - odber tovaru a úhradu ceny.

5. Právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je jej plnenie nemožné.

G. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný pri svojej registrácii do databázy predávajúceho uviesť správne a pravdivé údaje.

2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci má povinnosť najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom vymazať.

H. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky pristupuje na všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny tovaru.

Ochrana osobných údajov

Firma Aforjet-masážní křesla s.r.o.., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.luxusne-masazne-kresla.sk  sa týmto zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov, získané prostredníctvom zákazníckych účtov, neposkytne tretej strane. Súčasne sa zaväzuje, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese obchodu alebo na telefónnych číslach +420 377 224 663, +420 603 237 868


PřihlášeníPRIHLÁSENIE
  STAV: neprihlásený
 Email:  
 Heslo:  
RegistráciaRegistrácia
KošíkKOŠÍK
Celková cena: ..... 0,- EUR

Vyprázdniť košík
NAJSLEDOVANEJŠIE

Relaxační křeslo Novobil Novobil - Kliknite pre viac informácií
AkceDoporučujeme
Relaxační křeslo Novobil
Cena .... 659,- EUR 

Masážné kreslo Panasonic  EP MA 70  - Kliknite pre viac informácií
NovinkaDoporučujeme
Masážné kreslo Panasonic EP MA 70
Cena .... 7559,- EUR 

Kancelářské křeslo Alpha 2531 Alpha 2531 - Kliknite pre viac informácií
Kancelářské křeslo Alpha 2531
Cena .... 930,- EUR 
NAJPREDÁVANEJŠÍ

Masážne kresla  Profimedica modelová řada 200  - Kliknite pre viac informácií
NovinkaAkceSlevaDoporučujeme
Masážne kresla Profimedica modelová řada 200
Cena .... 2326,- EUR 

Masazne kreslo Profimedica 017  - Kliknite pre viac informácií
Masazne kreslo Profimedica 017
Cena .... 3295,- EUR 

Masážné kreslo Panasonic  EP MA 70  - Kliknite pre viac informácií
NovinkaDoporučujeme
Masážné kreslo Panasonic EP MA 70
Cena .... 7559,- EUR 
NOVINKY

Relaxační křeslo s masáží do kanceláře OC02  - Kliknite pre viac informácií
NovinkaAkce
Relaxační křeslo s masáží do kanceláře OC02
Cena .... 814,- EUR 

Profimedica Alpha 1137 Profimedica Alpha 1137 - Kliknite pre viac informácií
NovinkaDoporučujeme
Profimedica Alpha 1137
Cena .... 659,- EUR 

Profimedica Alpha 1029 Profimedica Alpha 1029 - Kliknite pre viac informácií
Novinka
Profimedica Alpha 1029
Cena .... 639,- EUR 

Obchod je postavený na systéme Ekonstruktér.sk

Prevádzkovateľ obchodu: Aforjet-masazne kresla s.r.o., Na Návsi 698, 330 27 Vejprnice, IČ: 26320231, DIČ:CZ26320231 zák. centrum: +420 377 224 663, e-mail: aforjet@volny.cz, web: www.luxusne-masazne-kresla.sk web2: www.sanyo-masazni-kresla.cz